Žádost o podporu projektu „STIPENDIUM“ Nadačního fondu Severočeská voda

ÚDAJE O ŽADATELI

PŘÍBUZENSKÝ VZTAH

SPOLUPRACUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE


INFORMACE O STUDIU


POVINNÉ PŘÍLOHY (PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX, XLS)


DOPORUČENÉ PŘÍLOHY

OSTATNÍ

Pravidla projektu Stipendia Severočeská voda

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Žadatel tímto prohlašuje, že uvedené údaje jsou zcela pravdivé a úplné.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat Nadační fond Severočeská voda (dále jen „NFSV“) jako správce pro účely posouzení žádosti, uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z prostředků NFSV, a to na základě plnění smlouvy a kroků vedoucích k jejímu uzavření, dále pro své vnitřní administrativní potřeby, tvorbu statistik a evidencí a ochranu právních nároků, a to na základě oprávněného zájmu správce spočívajícího v řádné evidenci podaných žádostí a ochrany práv a dále za účelem plnění zákonných povinností, zejména z oblasti účetní a daňové.Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely a o Vašich právech naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů žadatelů a příjemců příspěvku umístěném na webových stránkách www.nfsv.cz.

Informace o zpracování osobních ůdajů
Datum podání žádosti: 19.05. 2024