Žádost o podporu projektu „ZDRAVÁ VLNKA – NOUZOVÁ SITUACE“ Nadačního fondu Severočeská voda

ÚDAJE O ŽADATELI


SPECIFIKACE PODPORY

OSTATNÍ


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Žadatel tímto prohlašuje, že uvedené údaje jsou zcela pravdivé a úplné.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Odesláním žádosti souhlasím se zpracováním údajů o zdravotním stavu za účelem posouzení žádosti o poskytnutí příspěvku.Tento souhlas udělujete na dobu nezbytnou pro posouzení žádosti. Tento souhlas se zpracováním údajů o zdravotním stavu je dobrovolný, avšak poskytnutí údajů je nezbytné pro řádné posouzení žádosti. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů o zdravotním stavu do okamžiku odvolání. Máte také právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním údajům.

Pokud je souhlas podporované osoby udělován v zastoupení, prohlašuji, že jsem podporovanou osobou pověřen/a a oprávněn/a k udělení takového souhlasu a že podporovaná osoba byla seznámena se všemi okolnostmi a důsledky zpracování jejích osobních údajů. Poskytnuté údaje o zdravotním stavu mohou být dále zpracovávány v nezbytném rozsahu za účelem ochrany našich právních nároků, když takové zpracování je nezbytné pro jejich určení, výkon nebo obhajobu. 

Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat Nadační fond Severočeská voda (dále jen „NFSV“) jako správce pro účely posouzení žádosti, uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z prostředků NFSV, a to na základě plnění smlouvy a kroků vedoucích k jejímu uzavření, dále pro své vnitřní administrativní potřeby, tvorbu statistik a evidencí a ochranu právních nároků, a to na základě oprávněného zájmu správce spočívajícího v řádné evidenci podaných žádostí a ochrany práv a dále za účelem plnění zákonných povinností, zejména z oblasti účetní a daňové.Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely a o Vašich právech naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů žadatelů a příjemců příspěvku umístěném na webových stránkách www.nfsv.cz.

Informace o zpracování osobních ůdajů
Datum podání žádosti: 18.06. 2024