Vaše síly a naše voda pomáhají společně

VAŠE SÍLY A NAŠE VODA POMÁHAJÍ SPOLEČNĚ

Údaje o podavateli žádosti
Titul před
Jméno
Příjmení
Titul za
Název společnosti
Pracovní pozice
Kontaktní e-mail
Kontaktní telefon
Údaje o realizátorovi projektu
sám / organizace
v případě organizace
Název organizace
IČO
Kontaktní osoba za organizaci
Telefon kontaktní osoby
e-mail kontaktní osoby
webové stránky organizace
Údaje o projektu
Název projektu
Cíl projektu
Popis projektu
Datum zahájení projektu
Datum ukončení projektu
Účast a způsob zapojení zaměstnance na projektu
Kolik času věnujete projektu
Rozpočet projektu
Celková požadovaná částka (v Kč)
Dílčí náklady
1.
2.
3.
4.
5.

OSTATNÍ

Žadatel tímto bere na vědomí, že Nadační fond Severočeská voda zveřejněním tohoto formuláře nebo jakékoliv jiné informace nečiní žádný příslib či záruku toho, že požadovaný příspěvek z prostředků nadačního fondu nebo jakoukoliv jeho část žadateli poskytne.
Poskytnutí příspěvku z prostředků nadačního fondu, účel jeho poskytnutí, jeho výše a splatnost a další podmínky podpory záměru ze strany Nadačního fondu Severočeská voda budou zcela upraveny ve zvláštní smlouvě, na základě které Nadační fond Severočeská voda příspěvek poskytne a žadatel přijme.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Žadatel tímto prohlašuje, že uvedené údaje jsou zcela pravdivé a úplné.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Žadatel, případně zástupce žadatele, je-li žadatelem právnická osoba (dále jen „žadatel“), bere na vědomí, že Nadační fond Severočeská voda bude jako správce zpracovávat osobní údaje uvedené v této žádosti pro účely:

  1. posouzení žádosti a v případě jejího úspěchu dále též uzavření a plnění smlouvy o poskytnutí příspěvku z prostředků nadačního fondu, a to na základě kroků vedoucích k uzavření smlouvy a na základě jejího plnění, bude-li uzavřena; osobní údaje budou zpracovávány nejdéle po dobu nutnou k vyřízení žádosti a dále po celou dobu účinnosti smlouvy, bude-li uzavřena;
  2. vnitřních administrativních potřeb a ochrany právních nároků, a to na základě oprávněného zájmu správce spočívajícího v řádné evidenci podaných žádostí a ochrany jeho práv; osobní údaje budou zpracovávány nejdéle po dobu 2 let od podání žádosti nebo 16 let od ukončení účinnosti smlouvy, bude-li uzavřena;
  3. plnění zákonných povinností, a to na základě příslušných právních předpisů, které se na správce vztahují, a po dobu stanovenou těmito právními předpisy.

Žadatel má v souvislosti se zpracováním právo na přístup k osobním údajům a jejich přenositelnost, právo na opravu a výmaz osobních údajů, právo na omezení jejich zpracování a dále právo vznést námitku proti zpracování. Žadatel má rovněž právo podat stížnost proti zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Veškerá práva mohou být uplatněna písemně na adrese: Nadační fond Severočeská voda, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.

Datum 22.04. 2024